بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50350

وزن :

7/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/23 03:52:1313,000 تومان s...4 (32)
1397/09/23 03:52:0311,000 تومان s...4 (32)
برنزیت
198

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
98

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
90

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
84

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
86

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
81

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
80

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
96

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
78

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
74

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
95

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
80

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
79

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
66

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
63

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
69

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
34

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
27

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
67

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
69

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
48

158 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
79

33/9 قیراط

34*20 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

برنزیت
56

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان