بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50349

وزن :

6/95 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 16:07:1212,000 تومان M...h (0)
برنزیت
191

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
94

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
85

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
79

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
82

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
77

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
74

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
90

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
73

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
70

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
89

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
75

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
73

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
63

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
60

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
63

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
29

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
24

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
64

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
66

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
23

161 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
72

30/9 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

برنزیت
53

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان