بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50348

وزن :

7/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/22 18:15:0611,000 تومان h...6 (15)
برنزیت
226

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
122

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
112

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
107

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
109

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
104

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
98

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
116

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
98

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
97

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
116

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
100

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
101

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
87

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
85

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
88

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
53

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
51

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
92

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
90

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
23

161 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
98

23/3 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

برنزیت
78

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان