بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50347

وزن :

6/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/27 19:32:0511,000 تومان M...9 (199)
برنزیت
194

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
97

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
89

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
83

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
85

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
80

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
78

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
94

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
76

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
73

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
93

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
79

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
76

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
65

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
62

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
66

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
32

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
26

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
66

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
68

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
28

161 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
77

33/9 قیراط

34*20 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

برنزیت
55

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان