بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50346

وزن :

7/9 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/04 04:21:5813,000 تومان p...n (14)
1397/07/29 13:12:4412,000 تومان H...h (16)
برنزیت
201

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
100

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
92

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
86

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
90

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
85

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
82

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
98

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
81

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
77

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
97

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
82

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
82

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
69

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
66

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
71

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
37

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
30

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
69

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
72

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
52

158 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
77

31 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

برنزیت
62

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان