بارگذاری تصاویر
اوناکیت هندوستان
کد کالا :

50341

وزن :

49/4 قیراط

ابعاد :

34.5*22 میلیمتر

قیمت :

124,000 تومان

اوناکیت هندوستان
95

32/7 قیراط

30.5*22 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

اوناکیت هندوستان
101

43/25 قیراط

21.5*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
179

23/55 قیراط

25*13 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اوناکیت هندوستان
94

38/25 قیراط

28*18.5 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

اوناکیت هندوستان
93

21 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
89

24/5 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اوناکیت هندوستان
77

53 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

اوناکیت هندوستان
83

18/8 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اوناکیت هندوستان
80

35/85 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اوناکیت هندوستان
88

27/85 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اوناکیت هندوستان
80

21/55 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

اوناکیت هندوستان
79

16/95 قیراط

24*12 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اوناکیت هندوستان
78

34/25 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اوناکیت هندوستان
85

26/85 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

اوناکیت هندوستان
82

43/25 قیراط

31*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
123

43/25 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
88

38/65 قیراط

33*18 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

اوناکیت هندوستان
92

21/05 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
21

58/9 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

اوناکیت هندوستان
68

45/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

اوناکیت
44

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
12

24/8 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند اوناکیت
12

110/85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره اوناکیت
101

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
35

39 قیراط

33.32*20.46*6.54 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

آویز اوناکیت
13

25/2 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

اوناکیت هندوستان
52

25/5 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

آویز اوناکیت
1
48

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

مهره اوناکیت
4

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان