بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت هندوستان

کد کالا :

50338

وزن :

40 قیراط

ابعاد :

31*22 میلیمتر

اوناکیت هندوستان
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/25 03:57:4141,000 تومان v...z (567)
اوناکیت هندوستان
91

32/7 قیراط

30.5*22 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

اوناکیت هندوستان
98

43/25 قیراط

21.5*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
91

49/4 قیراط

34.5*22 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اوناکیت هندوستان
171

23/55 قیراط

25*13 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اوناکیت هندوستان
92

38/25 قیراط

28*18.5 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

اوناکیت هندوستان
90

21 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
87

24/5 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اوناکیت هندوستان
75

53 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

اوناکیت هندوستان
81

18/8 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اوناکیت هندوستان
78

35/85 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اوناکیت هندوستان
86

27/85 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اوناکیت هندوستان
78

21/55 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

اوناکیت هندوستان
76

16/95 قیراط

24*12 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اوناکیت هندوستان
76

34/25 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اوناکیت هندوستان
82

26/85 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

اوناکیت هندوستان
80

43/25 قیراط

31*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
119

43/25 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
85

38/65 قیراط

33*18 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

اوناکیت هندوستان
89

21/05 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
18

58/9 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
236

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
40

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
15

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
86

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
21

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
44

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اوناکیت هندوستان
55

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
38

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
0

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان