بارگذاری تصاویر
فلوریت کابوشن
کد کالا :

50295

وزن :

33/95 قیراط

ابعاد :

24.5*17 میلیمتر

قیمت :

119,000 تومان

فلوریت کابوشن
74

37/2 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

فلوریت کابوشن
100

15/35 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

فلوریت کابوشن
56

14/85 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

فلوریت کابوشن
82

11/65 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

فلوریت کابوشن
96

19/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

فلوریت کابوشن
78

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت کابوشن
77

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

فلوریت کابوشن
93

15/65 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

فلوریت کابوشن
83

17/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

فلوریت کابوشن
63

41/85 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

فلوریت کابوشن
104

69/35 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت 243,000 تومان

فلوریت
45

39/4 قیراط

24*19 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

فلوریت
58

34/1 قیراط

27*19 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

فلوریت
57

34/7 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 122,000 تومان

فلوریت
16

29 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

فلوریت
57

25/4 قیراط

25*17 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

فلوریت
54

31/8 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت 112,000 تومان

فلوریت
30

21/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

فلوریت
57

18/2 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

فلوریت
51

15/2 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

فلوریت فست
93

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

فلوریت
34

7/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کریستال فلوریت
52

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
26

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
39

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

فلوریت بنفش
7

385/98 گرم

77*72 میلیمتر

قیمت پایه 155,000 تومان

فلوریت سبز
29

77/99 گرم

47*38 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

فلوریت
92

1345 گرم

150*115 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

اسلایس فلوریت
30

338/64 گرم

78*88*20 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

اسلایس فلوریت
68

61/93 گرم

49*29*18 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس فلوریت
39

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

فلوریت رنگی مکزیک
1
25

27/8 قیراط

25*25 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

مهره فلوریت
73

24 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
58

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت