بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز سبز فست

کد کالا :

50273

وزن :

6/9 قیراط

ابعاد :

14*10 میلیمتر

کوارتز سبز فست
$
بالاترین پیشنهاد
43,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 17:48:0443,000 تومان N...i (475)
کوارتز سبز فست
115

4/15 قیراط

10.5*9 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

کوارتز سبز فست
28

11/25 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

کوارتز سبز فست
92

5/15 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کوارتز سبز فست
108

5/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

کوارتز سبز فست
104

4/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کوارتز سبز فست
6

5/55 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

کوارتز سبز
98

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

کوارتز سبز
62

16/7 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 301,000 تومان

کوارتز سبز
21

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

کوارتز سبز
101

7 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

کوارتز سبز
98

10/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

کوارتز سبز
101

7/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

کوارتز سبز
92

7/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

کوارتز سبز
83

4/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کوارتز سبز
30

8/6 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 155,000 تومان

کوارتز سبز
46

10/2 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 184,000 تومان

کوارتز سبز
107

6/9 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت 125,000 تومان

کوارتز سبز
68

6/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 116,000 تومان

کوارتز سبز
41

7/9 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

کوارتز سبز
84

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 116,000 تومان

کوارتز سبز
102

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
113

12/5 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

کوارتز سبز
1
111

6/7 قیراط

12*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 56,000 تومان

مهره کوارتز سبز
114

23/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

کوارتز سبز
18

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
81

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان