بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز

کد کالا :

50256

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
51,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/28 01:02:0051,000 تومان H...4 (0)
یاقوت قرمز مخراجی
65

4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
33

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
62

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
49

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
31

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
48

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
28

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
53

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
38

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
37

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
45

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
24

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
40

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
45

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
36

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
28

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
27

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
30

3/5 قیراط

- میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
28

3/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
28

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز فست
62

19/05 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت پایه 285,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
15

55 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 550,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه + جعبه
39

49/45 قیراط

25.39*22.26 میلیمتر

قیمت پایه 1,239,000 تومان

طرح یاقوت قرمز
56

27/1 قیراط

22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یاقوت قرمز
40

11 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
47

4/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان

یاقوت قرمز
35

6/2 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

یاقوت قرمز آفریقایی
3

181 قیراط

41*17 میلیمتر

قیمت پایه 453,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
22

4/2 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

یاقوت شمش
20

17/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز