بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز

کد کالا :

50254

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 11:41:3654,000 تومان N...i (475)
1397/08/17 12:20:1753,000 تومان H...4 (0)
1397/08/14 17:49:4552,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 01:26:2251,000 تومان v...z (567)
یاقوت قرمز مخراجی
125

4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
87

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
118

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
109

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
89

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
104

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
87

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
115

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
97

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
94

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
101

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
79

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
98

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
100

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
91

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
83

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
82

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
83

3/5 قیراط

- میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
81

3/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
27

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه
12

6/3 قیراط

13.24*8.71 میلیمتر

قیمت پایه 339,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
5

28/7 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 287,000 تومان

طرح یاقوت قرمز
143

28/1 قیراط

22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
101

5/9 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 295,000 تومان

یاقوت قرمز
88

3 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
65

3/9 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

یاقوت شمش
75

60/4 قیراط

23*20 میلیمتر

قیمت پایه 182,000 تومان

یاقوت قرمز
24

5/4 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 162,000 تومان

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز