بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50248

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/25 09:53:1148,000 تومان N...i (475)
1397/08/24 20:26:3047,000 تومان M...9 (199)
1397/08/24 01:52:5446,000 تومان H...4 (0)
1397/08/24 00:12:5345,000 تومان M...9 (199)
1397/08/20 23:51:2344,000 تومان H...4 (0)
یاقوت قرمز مخراجی
100

4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
67

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
95

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
85

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
67

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
84

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
63

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
94

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
75

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
74

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
80

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
59

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
77

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
79

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
70

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
58

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
59

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
60

3/5 قیراط

- میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
58

3/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
2

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه
42

5/95 قیراط

11.72*8.76 میلیمتر

قیمت پایه 328,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
23

18/3 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

طرح یاقوت قرمز
92

26/95 قیراط

22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یاقوت قرمز
67

7/4 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 111,000 تومان

یاقوت قرمز
68

21 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 315,000 تومان

یاقوت قرمز
79

12/5 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 188,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
1
83

6/1 قیراط

10*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 156,000 تومان

یاقوت قرمز
66

7/6 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
52

3/7 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

یاقوت شمش
57

46/9 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز