بارگذاری تصاویر
نام کالا :

منشور آمیتیست

کد کالا :

382-0026

وزن :

21/68 گرم

ابعاد :

52*23 میلیمتر

منشور آمیتیست
$
بالاترین پیشنهاد
36,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/10 13:44:4436,000 تومان g...h (40)
1399/04/10 13:44:2535,000 تومان A...1 (10)
1399/04/10 13:44:2535,000 تومان g...h (40)
1399/04/10 13:44:0434,000 تومان A...1 (10)
1399/04/10 13:44:0433,000 تومان g...h (40)
منشور آمیتیست
95

68 گرم

62*28 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

منشور آمیتیست
59

47 گرم

49*27 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

منشور آمیتیست
109

47 گرم

54*25 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

منشور آمیتیست
103

38 گرم

51*25 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

منشور آمیتیست
118

65 گرم

57*31 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

منشور آمیتیست
43

64/41 گرم

65*30 میلیمتر

قیمت 162,000 تومان

منشور آمیتیست
35

56/42 گرم

66*27 میلیمتر

قیمت 142,000 تومان

منشور آمیتیست
38

58/94 گرم

60*29 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

منشور آمیتیست
35

41/86 گرم

62*21 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

منشور آمیتیست
42

49/22 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

منشور آمیتیست
34

44/13 گرم

48*27 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

منشور آمیتیست
42

36/1 گرم

54*23 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

منشور آمیتیست
35

62/66 گرم

59*31 میلیمتر

قیمت 157,000 تومان

منشور آمیتیست
41

47/87 گرم

53*26 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

منشور آمیتیست
35

94/68 گرم

71*33 میلیمتر

قیمت 237,000 تومان

منشور آمیتیست
44

36/94 گرم

51*25 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

منشور آمیتیست
39

63/55 گرم

66*27 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

منشور آمیتیست
41

45/45 گرم

56*26 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

منشور آمیتیست
33

55/81 گرم

60*27 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

منشور آمیتیست
42

56/38 گرم

66*26 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

آویز آمیتیست
1
41

20/5 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

گردنبند آمیتیست
56

117 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

سنگ آمیتیست
70

53 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ آمیتیست
37

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
15

1757 گرم

170*115 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

آمیتیست
47

5/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

گوی آمیتیست
51

10/41 گرم

20 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

آمیتیست
22

96/2 قیراط

26*24 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

آمیتیست
51

12 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آمیتیست بزریل
43

37/2 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

مهره آمیتیست
163

22/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آمیتیست
1
36

21 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
45

7/85 قیراط

17.06*10*7.29 میلیمتر

قیمت پایه 229,000 تومان

گوی آمیتیست
53

114/05 گرم

43 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

آمیتیست
43

48/4 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

کریستال آمیتیست
33

14/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
44

10/3 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

کریستال آمیتیست
54

32/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کریستال آمیتیست
47

42/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

آمیتیست
42

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم