بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50241

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
45,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/19 13:39:5045,000 تومان s...4 (32)
1397/09/19 01:41:4544,000 تومان N...i (475)
1397/09/18 23:04:4643,000 تومان M...9 (202)
1397/09/16 18:39:3442,000 تومان B...0 (39)
1397/09/15 10:46:1941,000 تومان H...d (6)
یاقوت قرمز مخراجی
102

4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
69

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
96

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
87

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
69

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
86

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
64

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
95

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
77

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
75

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
81

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
61

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
80

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
81

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
72

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
61

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
63

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
63

3/5 قیراط

- میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
61

3/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
5

3/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه
48

5/95 قیراط

11.72*8.76 میلیمتر

قیمت پایه 328,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
1
36

18/3 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 186,000 تومان

طرح یاقوت قرمز
95

26/95 قیراط

22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یاقوت قرمز
69

7/4 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 111,000 تومان

یاقوت قرمز
71

21 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 315,000 تومان

یاقوت قرمز
82

12/5 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 313,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
27
112

6/1 قیراط

10*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 255,000 تومان

یاقوت قرمز
68

7/6 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 114,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
52

3/9 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

یاقوت شمش
64

46/9 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز