بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 3*3

کد کالا :

50222

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

3*3 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 3*3
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/03 19:21:338,000 تومان N...i (475)
1397/08/03 18:49:177,000 تومان H...4 (0)
1397/08/01 23:52:546,000 تومان N...i (475)
کیوبیک زیرکونیا 3*3
156

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
35

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
40

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
34

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
7

0/9 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
48

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
2

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
18

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
23

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
52

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
42

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
54

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
92

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
106

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
36

3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
13

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
64

1/35 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
32

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
26

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
41

8/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 89,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
31

7/55 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1

6/55 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
62

6/25 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
38

8/35 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
63

10/1 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
73

0/9 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
38

0/55 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
7

1/55 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
65

2/35 قیراط

18*6 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1
60

8/65 قیراط

11*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 175,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
44

1/9 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
34

4/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا