بارگذاری تصاویر
مالاکیت کنگو
کد کالا :

50205

وزن :

50/3 قیراط

ابعاد :

30*26.5 میلیمتر

قیمت :

151,000 تومان

مالاکیت کنگو
573

75 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

مالاکیت کنگو
324

81/4 قیراط

38*23.5 میلیمتر

قیمت 245,000 تومان

مالاکیت کنگو
203

32/9 قیراط

27*15 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
106

70 قیراط

45*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
98

41/7 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
100

58/85 قیراط

33*26 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
7

65/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
112

61/5 قیراط

37*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

مالاکیت کنگو
103

70/5 قیراط

28*28 میلیمتر

قیمت 212,000 تومان

مالاکیت کنگو
110

25/7 قیراط

25*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

مالاکیت کنگو
103

38/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
107

37/5 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

مالاکیت کنگو
111

34/1 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 103,000 تومان

مالاکیت کنگو
13

26/8 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

مالاکیت کنگو
112

38/3 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
113

35/5 قیراط

17*28 میلیمتر

قیمت 107,000 تومان

مالاکیت کنگو
107

51/7 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

مالاکیت کنگو
114

28/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

مالاکیت کنگو
113

41/3 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

مالاکیت کنگو
108

41/4 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت 125,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
40

655 گرم

78*78 میلیمتر

قیمت پایه 1,310,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
95

83/7 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

مالاکیت

مالاکیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ مالاکیت