بارگذاری تصاویر
مالاکیت کنگو
کد کالا :

50205

وزن :

50/3 قیراط

ابعاد :

30*26.5 میلیمتر

قیمت :

151,000 تومان

مالاکیت کنگو
455

75 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

مالاکیت کنگو
177

81/4 قیراط

38*23.5 میلیمتر

قیمت 245,000 تومان

مالاکیت کنگو
98

32/9 قیراط

27*15 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
47

70 قیراط

45*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
45

41/7 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
48

58/85 قیراط

33*26 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
55

65/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
45

83/7 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
57

61/5 قیراط

37*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

مالاکیت کنگو
45

70/5 قیراط

28*28 میلیمتر

قیمت 212,000 تومان

مالاکیت کنگو
53

25/7 قیراط

25*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

مالاکیت کنگو
47

38/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
50

37/5 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

مالاکیت کنگو
55

34/1 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 103,000 تومان

مالاکیت کنگو
46

26/8 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

مالاکیت کنگو
56

38/3 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
56

35/5 قیراط

17*28 میلیمتر

قیمت 107,000 تومان

مالاکیت کنگو
48

51/7 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

مالاکیت کنگو
53

28/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

مالاکیت کنگو
57

41/3 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
95

801 گرم

106*74 میلیمتر

قیمت پایه 1,600,000 تومان

مالاکیت کنگو
22

55/3 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

مالاکیت

مالاکیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ مالاکیت

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم