بارگذاری تصاویر
مالاکیت کنگو
کد کالا :

50202

وزن :

81/4 قیراط

ابعاد :

38*23.5 میلیمتر

قیمت :

245,000 تومان

مالاکیت کنگو
522

75 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

مالاکیت کنگو
158

32/9 قیراط

27*15 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

مالاکیت کنگو
141

50/3 قیراط

30*26.5 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
81

70 قیراط

45*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
75

41/7 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
79

58/85 قیراط

33*26 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
88

65/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
74

83/7 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
87

61/5 قیراط

37*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

مالاکیت کنگو
79

70/5 قیراط

28*28 میلیمتر

قیمت 212,000 تومان

مالاکیت کنگو
86

25/7 قیراط

25*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

مالاکیت کنگو
81

38/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
83

37/5 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

مالاکیت کنگو
88

34/1 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 103,000 تومان

مالاکیت کنگو
81

26/8 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

مالاکیت کنگو
88

38/3 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
88

35/5 قیراط

17*28 میلیمتر

قیمت 107,000 تومان

مالاکیت کنگو
82

51/7 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

مالاکیت کنگو
87

28/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

مالاکیت کنگو
89

41/3 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
55

655 گرم

78*78 میلیمتر

قیمت پایه 1,310,000 تومان

مالاکیت کنگو
81

74/2 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 112,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

مالاکیت

مالاکیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ مالاکیت