بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال گارنت

کد کالا :

1-1385

وزن :

192 قیراط

ابعاد :

31*25 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

کریستال گارنت
134

110 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال گارنت
27

147 قیراط

34*33 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

کریستال گارنت
4

378 قیراط

40*32 میلیمتر

قیمت 303,000 تومان

کریستال گارنت
99

103 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال گارنت
29

170 قیراط

30*25 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کریستال گارنت
15

145 قیراط

27*28 میلیمتر

قیمت 116,000 تومان

کریستال گارنت
11

96 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال گارنت
80

307 قیراط

38*28 میلیمتر

قیمت 246,000 تومان

کریستال گارنت
43

198 قیراط

34*29 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

کریستال گارنت
32

172 قیراط

28*32 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

کریستال گارنت
37

167 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
72

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان