بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رودونیت کانادا

کد کالا :

50182

وزن :

33/8 قیراط

ابعاد :

28*15 میلیمتر

رودونیت کانادا
$
بالاترین پیشنهاد
42,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 01:33:0042,000 تومان v...z (567)
رودونیت کانادا
115

121/4 قیراط

42*34 میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

رودونیت کانادا
93

38/7 قیراط

31*21 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

رودونیت (کانادا)
83

31/15 قیراط

36*9 میلیمتر

قیمت 94,000 تومان

رودونیت (کانادا)
81

25/85 قیراط

30*18 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

رودونیت (کانادا)
83

36/15 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

رودونیت (کانادا)
82

19/6 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

رودونیت (کانادا)
85

25/9 قیراط

32*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

رودونیت کانادا
0

108/3 قیراط

58*41 میلیمتر

قیمت 325,000 تومان

رودونیت کانادا
63

118/8 قیراط

51*27 میلیمتر

قیمت 357,000 تومان

رودونیت کانادا
64

75 قیراط

42*27 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

رودونیت کانادا
18

67/2 قیراط

48*22 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

رودونیت کانادا
63

58/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

رودونیت کانادا
46

40/7 قیراط

28*23 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

رودونیت کانادا
73

37 قیراط

34*22 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

رودونیت کانادا
15

41/3 قیراط

24*20 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

رودونیت کانادا
8

44/2 قیراط

30*17 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

رودونیت کانادا
32

48/6 قیراط

36*16 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

رودونیت کانادا
67

33/3 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

رودونیت کانادا
25

31/4 قیراط

25*19 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

رودونیت کانادا
4

29/1 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

رودونیت (ایران)
0

7/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رودونیت
51

219 گرم

86*41 میلیمتر

قیمت پایه 219,000 تومان

رودونیت
23

9/05 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

هرم رودونیت
55

135/6 قیراط

31*31*22 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

رودونیت کانادا
65

78/5 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

رودونیت کانادا
44

28 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم