بارگذاری تصاویر
گارنت
کد کالا :

30-8-0083

وزن :

11/4 قیراط

ابعاد :

13*11 میلیمتر

قیمت :

228,000 تومان

گارنت استار
80

5/8 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 116,000 تومان

گارنت استار
114

8/65 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 173,000 تومان

گارنت استار
73

13/75 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 275,000 تومان

گارنت استار
49

11/15 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

گارنت استار
80

11/15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

گارنت استار
86

9/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

گارنت استار
87

6/85 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت استار
71

7/6 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

گارنت استار
81

4/45 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

گارنت استار
64

6/2 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

گارنت
57

24/9 قیراط

20*12 میلیمتر

قیمت 498,000 تومان

گارنت
73

21/2 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 424,000 تومان

گارنت
73

23/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 478,000 تومان

گارنت استار
3

9/8 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

گارنت استار
43

10/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

گارنت استار
4

6/3 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
52

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
73

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان