بارگذاری تصاویر
گارنت
کد کالا :

30-8-0042

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

5*7 میلیمتر

قیمت :

30,000 تومان

گارنت
45

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
91

1/2 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

گارنت
82

1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

گارنت
67

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
90

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

گارنت
91

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
52

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
76

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

گارنت
70

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
95

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
37

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
95

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
81

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
82

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
72

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
77

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

گارنت
86

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

گارنت
93

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

گارنت
88

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

گارنت
95

1/2 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
52

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
73

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان