بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سرافینیت

کد کالا :

50176

وزن :

19 قیراط

ابعاد :

27*20.5 میلیمتر

سرافینیت
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/23 19:53:0041,000 تومان M...9 (191)
سرافینیت
218

47/3 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت 190,000 تومان

سرافینیت
255

45/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
88

52/75 قیراط

48*28 میلیمتر

قیمت 211,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
69

19/2 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
97

25/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

سرافینیت
79

54/3 قیراط

43*25 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

سرافینیت
79

38/1 قیراط

27*25 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

سرافینیت
81

42/3 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

سرافینیت
76

29/5 قیراط

25*24 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

سرافینیت
78

70/7 قیراط

28*45 میلیمتر

قیمت 283,000 تومان

سرافینیت
80

55/7 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

سرافینیت
83

64/1 قیراط

45*30 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

سرافینیت
80

39/4 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

سرافینیت
78

63/8 قیراط

40*28 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

سرافینیت
82

30/1 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

سرافینیت
86

35/7 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

سرافینیت
108

28/3 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

سرافینیت
79

31/4 قیراط

33*22 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

سرافینیت
82

33/3 قیراط

24*22 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

سرافینیت
80

25 قیراط

32*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

سرافینیت + شناسنامه
19

50/75 قیراط

36.8*24.4 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

سرافینیت
56

25/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

سرافینیت

سرافینیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ سرافینیت