بارگذاری تصاویر
سرافینیت
کد کالا :

50173

وزن :

47/3 قیراط

ابعاد :

41*25 میلیمتر

قیمت :

190,000 تومان

سرافینیت
259

45/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
93

52/75 قیراط

48*28 میلیمتر

قیمت 211,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
75

19/2 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
102

25/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

سرافینیت
84

54/3 قیراط

43*25 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

سرافینیت
84

38/1 قیراط

27*25 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

سرافینیت
85

42/3 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

سرافینیت
81

29/5 قیراط

25*24 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

سرافینیت
84

70/7 قیراط

28*45 میلیمتر

قیمت 283,000 تومان

سرافینیت
84

55/7 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

سرافینیت
88

64/1 قیراط

45*30 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

سرافینیت
84

39/4 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

سرافینیت
85

63/8 قیراط

40*28 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

سرافینیت
86

30/1 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

سرافینیت
90

35/7 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

سرافینیت
114

28/3 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

سرافینیت
84

31/4 قیراط

33*22 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

سرافینیت
88

33/3 قیراط

24*22 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

سرافینیت
85

25 قیراط

32*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

سرافینیت
83

21/2 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

سرافینیت + شناسنامه
14

71/15 قیراط

44.72*28.34 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

سرافینیت
58

19/3 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

سرافینیت

سرافینیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ سرافینیت