بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت

کد کالا :

50161

وزن :

90 قیراط

ابعاد :

49*31.5 میلیمتر

لابرادوریت
$
بالاترین پیشنهاد
140,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/23 12:10:53140,000 تومان A...i (2)
لابرادوریت (ماداگاسکار)
85

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
79

46/45 قیراط

32*29 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
75

43/4 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
50

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
40

52/3 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
87

58/3 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
73

108/7 قیراط

51*37 میلیمتر

قیمت 435,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
12

61/9 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

74/3 قیراط

49*25 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

90/6 قیراط

48*29 میلیمتر

قیمت 363,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

72/1 قیراط

47*27 میلیمتر

قیمت 289,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
82

93/9 قیراط

45*34 میلیمتر

قیمت 376,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
30

71/1 قیراط

42*26 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
91

57/6 قیراط

36*26 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
71

64/8 قیراط

45*24 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
53

51 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
17

53/1 قیراط

39*23 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
85

43/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
83

45/1 قیراط

35*27 میلیمتر

قیمت 181,000 تومان

دستبند لابرادوریت
11

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
47

47/2 قیراط

34.5*23.78 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
62

518 گرم

129*88 میلیمتر

قیمت پایه 770,000 تومان

مهره لابرادوریت
79

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
55

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
78

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
83

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
84

25/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
20

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

85/9 قیراط

47*28 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
71

13/6 قیراط

32*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت