بارگذاری تصاویر
آراگونیت
کد کالا :

50153

وزن :

5/95 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

24,000 تومان

آراگونیت
123

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
128

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
128

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
97

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
95

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
57

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
105

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
76

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
88

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
48

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
26

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
77

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
74

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
1

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
90

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
36

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
64

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
65

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
95

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
30

5/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آراگونیت آبی
96

73 گرم

54*40 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آراگونیت
35

108 گرم

62*44 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آراگونیت
78

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
77

171/76 گرم

98*66*11 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت