بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمازونیت

کد کالا :

50149

وزن :

5/75 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آمازونیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/12 03:49:1511,000 تومان N...i (475)
آمازونیت
185

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
185

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
198

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
78

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
76

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
88

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
73

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
85

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
39

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
67

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
62

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
9

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
50

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
67

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
60

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
36

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
32

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
57

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
68

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
3

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
1
82

190 قیراط

37*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 20,000 تومان

مهره آمازونیت
77

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
36

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمازونیت هندوستان
81

13/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آمازونیت هندوستان
37

50/6 قیراط

39*24 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آمازونیت
1
71

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آمازونیت روسیه
51

51 قیراط

38*28 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

آویز آمازونیت
1
15

596/4 قیراط

- میلیمتر

آخرین پیشنهاد 113,000 تومان

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم