بارگذاری تصاویر
آمازونیت
کد کالا :

50147

وزن :

5/95 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

21,000 تومان

آمازونیت
174

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
184

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
71

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
69

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
81

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
66

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
78

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
34

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
62

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
57

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
60

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
3

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
44

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
62

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
55

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
30

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
26

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
52

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
63

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
9

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
47

116 قیراط

32*31 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آمازونیت
46

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
52

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمازونیت هندوستان
75

57/8 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

آمازونیت هندوستان
55

44/5 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

آمازونیت
58

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آمازونیت روسیه
63

22/8 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

آویز آمازونیت
10

791 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت