بارگذاری تصاویر
آمازونیت
کد کالا :

50146

وزن :

5/9 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

21,000 تومان

آمازونیت
115

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
113

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
39

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
38

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
50

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
35

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
46

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
4

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
30

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
33

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
26

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
32

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
30

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
15

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
31

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
27

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
1

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
24

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
33

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
31

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
80

116 قیراط

32*31 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آمازونیت
38

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
65

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم آمازونیت
34

191/9 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آمازونیت هندوستان
35

20 قیراط

30*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آمازونیت هندوستان
34

50/6 قیراط

39*24 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آمازونیت
32

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آمازونیت روسیه
37

51 قیراط

38*28 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

آویز آمازونیت
14

596/4 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت