بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمازونیت

کد کالا :

50145

وزن :

5/9 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آمازونیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 17:48:5311,000 تومان N...i (475)
آمازونیت
220

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
220

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
236

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
95

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
95

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
106

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
103

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
57

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
87

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
83

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
27

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
69

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
9

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
79

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
55

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
0

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
76

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
9

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
23

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
31

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
91

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آمازونیت
51

28/24 گرم

34*28 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره آمازونیت
69

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
56

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمازونیت هندوستان
87

14/7 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آمازونیت هندوستان
28

50/6 قیراط

39*24 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آمازونیت روسیه
35

36/1 قیراط

40*18 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

آویز آمازونیت
0

791 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم