بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمازونیت

کد کالا :

50144

وزن :

6/25 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آمازونیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/13 17:16:5511,000 تومان N...i (475)
آمازونیت
173

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
173

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
184

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
71

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
69

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
81

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
66

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
78

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
32

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
61

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
56

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
59

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
2

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
43

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
61

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
54

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
29

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
25

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
50

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
62

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
47

116 قیراط

32*31 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آمازونیت
45

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
52

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم آمازونیت
19

208 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آمازونیت هندوستان
74

57/8 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

آمازونیت هندوستان
54

44/5 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

آمازونیت
57

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آمازونیت روسیه
31

43/9 قیراط

45*21 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آویز آمازونیت
9

791 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت