بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمازونیت

کد کالا :

50141

وزن :

5/8 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آمازونیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/03 13:56:3111,000 تومان N...i (475)
آمازونیت
182

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
182

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
194

5/75 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
76

5/85 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
75

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
87

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
72

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
83

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
38

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
67

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
62

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
8

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
49

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
67

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
59

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
36

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
31

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آمازونیت
57

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمازونیت
68

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
3

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمازونیت
1
77

190 قیراط

37*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 20,000 تومان

مهره آمازونیت
70

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ آمازونیت
58

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمازونیت هندوستان
79

13/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آمازونیت هندوستان
36

50/6 قیراط

39*24 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آمازونیت
1
69

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آمازونیت روسیه
1
72

22/8 قیراط

26*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

آویز آمازونیت
1
13

596/4 قیراط

- میلیمتر

آخرین پیشنهاد 113,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آمازونیت

آمازونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمازونیت