بارگذاری تصاویر
گوی آمیترین
کد کالا :

7-0038

وزن :

80/47 گرم

ابعاد :

39 میلیمتر

قیمت :

242,000 تومان

گوی آمیترین
65

83/2 گرم

39*39 میلیمتر

قیمت 250,000 تومان

گوی آمیترین
34

74/6 گرم

38*38 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

گوی آمیترین
96

88/9 گرم

40*40 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

گوی آمیترین
55

92/5 گرم

41*41 میلیمتر

قیمت 278,000 تومان

گوی آمیترین
42

92/23 گرم

41 میلیمتر

قیمت 277,000 تومان

گوی آمیترین
80

113/99 گرم

43 میلیمتر

قیمت 342,000 تومان

گوی آمیترین
47

109/74 گرم

43 میلیمتر

قیمت 330,000 تومان

گوی آمیترین
27

96/93 گرم

41 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

گوی آمیترین
40

89/24 گرم

40 میلیمتر

قیمت 268,000 تومان

گوی آمیترین
15

85/58 گرم

39 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

گوی آمیترین
23

84/24 گرم

39 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

گوی آمیترین
90

20/1 گرم

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیترین طبیعی
58

13/15 قیراط

14*13 میلیمتر

قیمت پایه 157,000 تومان

آمیترین
2

13/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

گوی آمیترین
77

85/9 گرم

40 میلیمتر

قیمت پایه 129,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

آمترین

آمترین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمترین