بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین نارنجی

کد کالا :

50128

وزن :

6/8 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین نارنجی
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/07 01:22:416,000 تومان M...9 (191)
آونتورین پرتقالی
41

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

آونتورین پرتقالی
3

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
6

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
61

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

آونتورین پرتقالی
15

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
30

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
52

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
37

24/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
42

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
15

28 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
23

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
38

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
17

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
66

48/3 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
58

31/4 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
37

103 قیراط

31*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

هرم آونتورین
11

201/3 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

آویز آونتورین
51

16/4 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
14

19/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
68

30/9 قیراط

25*19 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آونتورین
56

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
14

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم