بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین نارنجی

کد کالا :

50123

وزن :

6 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین نارنجی
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/22 08:58:096,000 تومان s...4 (32)
آونتورین پرتقالی
47

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

آونتورین پرتقالی
9

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
13

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
68

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

آونتورین پرتقالی
23

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
2

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
59

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین
54

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
68

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
27

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
25

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
23

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
36

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
24

19/4 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
37

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
15

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آویز آونتورین
47

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
34

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
75

32/5 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آونتورین
63

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
1
4

18 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم