بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین نارنجی

کد کالا :

50122

وزن :

6/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین نارنجی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/30 14:57:398,000 تومان G...r (115)
1397/06/29 22:16:166,000 تومان H...i (0)
آونتورین پرتقالی
42

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

آونتورین پرتقالی
3

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
6

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
61

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

آونتورین پرتقالی
15

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
30

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
52

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
37

24/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
31

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
46

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
43

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
11

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
24

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
15

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
39

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
17

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
59

31/4 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
12

201/3 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

آویز آونتورین
52

16/4 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
15

19/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
74

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
57

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
16

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم