بارگذاری تصاویر
کریستال گارنت
کد کالا :

25-0141

وزن :

9/5 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

67,000 تومان

گارنت
129

9/65 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

گارنت
96

4/65 قیراط

11*12 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

کریستال گارنت
57

8/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کریستال گارنت
28

9/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کریستال گارنت
90

13/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 94,000 تومان

کریستال گارنت
50

7/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کریستال گارنت
60

10/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

کریستال گارنت
36

8/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

کریستال گارنت
46

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال گارنت
22

8/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کریستال گارنت
75

8/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

کریستال گارنت
74

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال گارنت
68

9/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال گارنت
97

10/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 73,000 تومان

کریستال گارنت
81

10/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال گارنت
40

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال گارنت
84

13/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال گارنت
13

9/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال گارنت
82

11/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

کریستال گارنت
7

9/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
52

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
73

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
103

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان