بارگذاری تصاویر
کوارتز سبز
کد کالا :

3-0657

وزن :

25/25 قیراط

ابعاد :

33*14 میلیمتر

قیمت :

127,000 تومان

کوارتز سبز
88

37/2 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

کوارتز سبز
54

27/2 قیراط

32*13 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کوارتز سبز
57

39 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 195,000 تومان

کوارتز سبز
37

24/5 قیراط

24*13 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

کوارتز سبز
20

36/85 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

کوارتز سبز
82

23/35 قیراط

26*13 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

کوارتز سبز
48

13 قیراط

22*10 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

کوارتز سبز
74

17/85 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

کوارتز سبز
81

13/8 قیراط

25*11 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کوارتز سبز
83

23/05 قیراط

28*14 میلیمتر

قیمت 116,000 تومان

کوارتز سبز
0

18/9 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

کوارتز سبز
7

15/8 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کوارتز سبز
88

12/5 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کوارتز سبز
13

29/85 قیراط

29*14 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کوارتز سبز
64

15/3 قیراط

22*10 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کوارتز سبز
11

19/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

کوارتز سبز
82

22/85 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

کوارتز سبز
82

14/95 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

کوارتز سبز
78

11/4 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
28

10/5 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
69

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
81

15/6 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کوارتز سبز
85

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

مهره کوارتز سبز
124

29/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کوارتز سبز
1
68

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

کوارتز سبز
52

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان