بارگذاری تصاویر
عقیق
کد کالا :

57774

وزن :

8/6 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

قیمت :

35,000 تومان

عقیق
79

8/75 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

عقیق
43

8/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
67

8/35 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
77

9/65 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

عقیق
24

8/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
81

9/75 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

عقیق
87

8/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
105

9/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

عقیق
69

9/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

عقیق
77

9/15 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

عقیق
8

8/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
4

9/15 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

عقیق
5

8/65 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

عقیق
72

9/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

عقیق
30

9/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

عقیق
77

9/4 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

عقیق
50

8/95 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

عقیق
80

8/4 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

عقیق
41

9/4 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

عقیق
58

9/15 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

عقیق
94

8/25 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق خاکستری
64

4/25 قیراط

10*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند عقیق خاکستری
35

143/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق