بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

50079

وزن :

1/55 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
32,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/11 11:50:5832,000 تومان v...z (567)
1397/08/11 11:19:2931,000 تومان N...i (475)
1397/08/10 23:08:3530,000 تومان v...z (567)
1397/08/10 20:42:5229,000 تومان R...2 (5)
1397/08/10 17:22:4228,000 تومان v...z (567)
زبرجد
177

4/35 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

زبرجد
201

4/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
131

4/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زبرجد
158

2/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

زبرجد
134

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
140

3/45 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

زبرجد
78

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
58

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

زبرجد
38

7/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

زبرجد
84

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

زبرجد
78

4/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

زبرجد
17

3/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

زبرجد
71

3/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

زبرجد
61

2/5 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

زبرجد
56

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

زبرجد
74

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

زبرجد
77

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
28

4/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

زبرجد
86

2/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

زبرجد
69

5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کریستال زبرجد
3

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
79

51/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال زبرجد
74

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زبرجد
80

0/9 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زبرجد
75

4/4 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زبرجد
53

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
43

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
37

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
87

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
1
52

3 قیراط

10.51*7.53 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 193,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد