بارگذاری تصاویر
کریستال آکوامارین
کد کالا :

1-1255

وزن :

20/85 قیراط

ابعاد :

21*13 میلیمتر

قیمت :

84,000 تومان

کریستال آکوامارین
60

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
86

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
30

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
50

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
128

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
59

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
90

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
151

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
6

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

کریستال آکوامارین
16

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

آکوامارین
76

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
25

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت 1,485,000 تومان

کریستال آکوامارین
37

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

آکوامارین
42

21/2 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 320,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
14

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
13

5/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

کریستال آکوامارین
102

3/2 قیراط

16*5 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

کریستال آکوامارین
95

11/6 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

آکوامارین زامبیا
66

29/6 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 148,000 تومان

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم