بارگذاری تصاویر
کریستال آکوامارین
کد کالا :

1-1243

وزن :

20 قیراط

ابعاد :

21*16 میلیمتر

قیمت :

80,000 تومان

کریستال آکوامارین
27

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
63

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
5

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
11

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کریستال آکوامارین
89

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
29

15/55 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کریستال آکوامارین
22

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
42

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
50

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
115

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
65

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

کریستال آکوامارین
91

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

آکوامارین
51

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
90

10/65 قیراط

14*12.5 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

گردنبند آکوامارین
1

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه + جعبه
93

115/4 قیراط

47.74*32.24 میلیمتر

قیمت پایه 877,000 تومان

آکوامارین
88

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

آکوامارین
57

1/9 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آکوامارین
75

6/2 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کریستال آکوامارین
76

9/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

آکوامارین زامبیا
38

22/7 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 114,000 تومان

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم