بارگذاری تصاویر
کریستال آکوامارین
کد کالا :

1-1242

وزن :

17/45 قیراط

ابعاد :

21*13 میلیمتر

قیمت :

70,000 تومان

کریستال آکوامارین
33

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
69

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
31

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
17

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کریستال آکوامارین
100

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
33

15/55 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کریستال آکوامارین
32

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
48

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
61

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
125

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
74

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

آکوامارین
57

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
4

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت 1,485,000 تومان

کریستال آکوامارین
96

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آکوامارین
75

25/8 قیراط

21*15.5 میلیمتر

قیمت پایه 185,000 تومان

گردنبند آکوامارین
1

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
20

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
1
42

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

کریستال آکوامارین
75

4/2 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال آکوامارین
74

6 قیراط

15*7 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

آکوامارین زامبیا
29

50/5 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 253,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین