بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1233

وزن :

1/6 قیراط

ابعاد :

7*6 میلیمتر

قیمت :

192,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
44

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
144

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 360,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
188

1/4 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
29

1/1 قیراط

8*4 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زمرد پنجشیر
51

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
79

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
91

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
97

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
83

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
84

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
49

2/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 324,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
74

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
38

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
0

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
66

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
7

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
70

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

7/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 936,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
133

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 159,000 تومان

زمرد هند کابوشن
26

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
59

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
19

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
102

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
109

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
97

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
71

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
2
107

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 60,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
66

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 261,000 تومان

زمرد برزیلی
32

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد