بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1231

وزن :

2 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

قیمت :

460,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
393

1/05 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت 242,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
403

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
146

0/85 قیراط

5.5*5 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

زمرد پنجشیر
173

1/85 قیراط

9*5 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
92

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
93

0/6 قیراط

5*3*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
102

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
143

1 قیراط

7*4 میلیمتر

قیمت 230,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
86

0/6 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
99

0/7 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
104

0/6 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

0/8 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 184,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
89

0/6 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
89

0/6 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
108

0/3 قیراط

3*4 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
117

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
91

0/6 قیراط

4*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
198

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
54

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
22

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
83

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
8

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
87

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
51

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

زمرد هند
15

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
46

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
39

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد