بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1228

وزن :

1/1 قیراط

ابعاد :

8*4 میلیمتر

قیمت :

132,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
38

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
138

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 360,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
183

1/4 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
166

1/6 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر
44

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
74

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
86

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
91

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
71

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
44

2/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 324,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
69

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
34

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
83

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
61

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
3

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
65

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
72

7/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 936,000 تومان

زمرد آفریقایی
114

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 156,000 تومان

زمرد هند کابوشن
19

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
52

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
6

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
87

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
96

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
90

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
53

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
95

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
50

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

زمرد برزیلی
29

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد