بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1224

وزن :

1/1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

قیمت :

253,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
421

1/05 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت 242,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
169

0/85 قیراط

5.5*5 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
210

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 460,000 تومان

زمرد پنجشیر
202

1/85 قیراط

9*5 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
115

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
118

0/6 قیراط

5*3*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
126

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
115

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
193

1 قیراط

7*4 میلیمتر

قیمت 230,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
111

0/6 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
119

0/7 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
147

0/6 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
106

0/8 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 184,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
109

0/6 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
108

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
117

0/6 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
138

0/3 قیراط

3*4 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
159

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
115

0/6 قیراط

4*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
109

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
202

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
69

8/65 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 173,000 تومان

زمرد هند کابوشن
37

56/35 قیراط

30*22 میلیمتر

قیمت پایه 1,120,000 تومان

زمرد مخراجی
26

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
10

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
115

4/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد زامبیا
66

3/4 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

زمرد هند
77

7/5 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
251

1/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
111

4/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
102

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 37,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
100

5/1 قیراط

12.61*10.62 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 209,000 تومان

زمرد برزیلی
60

8/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد