بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1223

وزن :

1/05 قیراط

ابعاد :

5*5 میلیمتر

قیمت :

242,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
402

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
145

0/85 قیراط

5.5*5 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
185

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 460,000 تومان

زمرد پنجشیر
173

1/85 قیراط

9*5 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
92

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
93

0/6 قیراط

5*3*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
102

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
141

1 قیراط

7*4 میلیمتر

قیمت 230,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

0/6 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
98

0/7 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
102

0/6 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

0/8 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 184,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

0/6 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

0/7 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
87

0/6 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
106

0/3 قیراط

3*4 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
116

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
91

0/6 قیراط

4*5 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

0/4 قیراط

4*3 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

زمرد آفریقایی
2
140

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 162,000 تومان

زمرد هند کابوشن
27

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
61

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
22

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
105

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
114

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
102

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
10
127

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 76,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
84

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
2
80

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 266,000 تومان

زمرد برزیلی
34

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد