بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1222

وزن :

1/4 قیراط

ابعاد :

8*5 میلیمتر

قیمت :

168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
49

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
153

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 360,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
37

1/1 قیراط

8*4 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
188

1/6 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر
58

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
85

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
97

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
101

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
87

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
89

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
83

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
54

2/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 324,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
77

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
42

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
3

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
93

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
69

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
12

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

7/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 936,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
205

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
59

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
28

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
93

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
13

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
93

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
2
72

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 100,000 تومان

زمرد هند
1
25

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
34

2/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
58

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
45

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد