بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1220

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

کریستال زمرد پنجشیر
75

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
218

1/4 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
60

1/1 قیراط

8*4 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
21

1/6 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر
81

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
107

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
116

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
129

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
20

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
108

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
114

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
105

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
99

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
64

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
24

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
118

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
92

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
29

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
95

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
3

7/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 936,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
70

8/65 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 173,000 تومان

زمرد هند کابوشن
38

56/35 قیراط

30*22 میلیمتر

قیمت پایه 1,120,000 تومان

زمرد مخراجی
26

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
10

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
115

4/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد زامبیا
66

3/4 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

زمرد هند
77

7/5 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
252

1/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
10

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
111

4/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
101

5/1 قیراط

12.61*10.62 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 209,000 تومان

زمرد برزیلی
60

8/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد