بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1219

وزن :

2/6 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

قیمت :

312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
150

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 360,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
193

1/4 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
34

1/1 قیراط

8*4 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
183

1/6 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر
56

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
84

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
96

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
100

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
86

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
87

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
52

2/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 324,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
41

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
2

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
91

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
68

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
10

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
72

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

7/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 936,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
202

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
56

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
25

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
89

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
11

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
92

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
2
69

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 100,000 تومان

زمرد هند
1
23

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
83

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
51

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
40

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد